Học phí

Biểu phí Hè 2021
05-02-2021

Đơn vị tính: VNĐ (áp dụng cho tất cả các loại phí)

Thời gian khóa hè: từ ngày 14/06/2021 đến ngày 23/07/2021.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 28/01/2021

Biểu phí Hè 2021