Học phí

Biểu phí Chương trình Hè VAS 2022
05-02-2021

Đơn vị tính: VNĐ (áp dụng cho tất cả các loại phí)

Thời gian khóa hè: từ ngày 13/06/2022 đến ngày 22/07/2022

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 25/02/2022

 

Biểu phí Chương trình Hè VAS 2022