Hội đồng chuyên môn

Ms. Nguyễn Thị Thanh Xuân (Mary)

Hiệu trưởng
Giám đốc Khối Chuyên Môn (Chương trình MOET & Cambridge)

 • Cử nhân chương trình Giáo dục Trung học
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân ngành Tài chính & Kế toán
Xem thêm
Mr. David John Mclaughlin

Giám đốc Điều hành cơ sở Garden Hills

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Văn học
 • Thạc sĩ Giáo dục
 • Cử nhân Văn học Anh và Mỹ
 • Chứng chỉ chuyên môn quốc gia dành cho Lãnh đạo trường học
Mr. Nigel Vaughan Cropley

Giám đốc điều hành cơ sở Sala

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Kỹ thuật và Nghiên cứu Kinh doanh
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên ngành Giáo dục
Mr. Lâm Hữu Thu

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Riverside và Sunrise

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân ngành Luật
Ms. Phạm Thị Thanh Hà

Giám đốc Điều hành cụm cơ sở Ba Tháng Hai và Hoàng Văn Thụ

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Cử nhân Ngân hàng
Ms. Eloise Briony Martin

Trưởng phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình Cambridge

 • Quốc tịch: Anh quốc
 • Thạc sĩ ngành Quản lý và Cải tiến giáo dục
 • Cử nhân ngành Ngôn ngữ hiện đại
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
Ms. Kayley Joanne Roche

Trưởng chương trình Cambridge cụm cơ sở Ba Tháng Hai và Hoàng Văn Thụ

 • Quốc tịch: Anh
 • Thạc sĩ Giáo dục chuyên nghành Quản lý Giáo dục
 • Cử nhân Tâm lý học Tội phạm
 • Chứng chỉ sau Đại học chuyên nghành Giáo dục
Mr. Benedikt Egon Nagy

Trưởng chương trình Cambridge cụm cơ sở Riverside và Sunrise

 • Quốc tịch: Anh
 • Cử nhân Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội
 • Thạc sĩ Giáo dục
 • An toàn Giáo dục
Ms. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình MOET (Mầm non)

 • Cử nhân Giáo dục Mầm non
Mr. Nguyễn Hoàng Tiến

Phó phòng Quản Lý Chuyên môn, chương trình MOET (Tiểu Học)

 • Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Ms. Nguyễn Thị Liễu

Trưởng chương trình MOET cơ sở Ba Tháng Hai

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
 • Cử nhân Ngôn ngữ và văn học Anh
Ms. Đào Thị Huyền Hậu

Trưởng chương trình MOET cơ sở Garden Hills

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ ngôn ngữ học ứng dụng
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Nga
Ms. Nguyễn Thu Hà

Trưởng chương trình MOET cơ sở Sala

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh
 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh