Truyện tranh "Made by VAS's students"
The Open Day of Vietnam Australia International School 2014
Vegetable project - VAS Kindergarten
English Day - VAS Primary
Dã ngoại thực hành Anh Ngữ tại công viên Thỏ Trắng - VAS Tiểu học
RUN YOUR OWN RESTAURANT - Cooking project of VAS Kindergarten
Tập huấn chuyên đề "Phương pháp Bàn Tay Nặn Bột" - VAS Teachers
Cooking with Mom - VAS Kindergarten Cooking project
Phương pháp học tập đa hoạt động - VAS Mầm non