Học phí THPT Năm học 2021 - 2022

10/09/2016

Học phí chính khóa tại các cơ sở VAS (ngoại trừ Riverside, Sala)

Học phí chính khóa tại các cơ sở VAS (ngoại trừ Riverside, Sala)

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 28/01/2021

Xem thêm

Học phí Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge
Cấp lớp

Phí nhập học

Phí đăng kí

Đóng 1 lầnnăm

Đóng 2 lần/năm

Đóng 4 lần/năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

332.628.000

166.314.000

83.157.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

459.320.000

229.660.000

114.830.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

462.472.000

216.650.000

(Đóng lần 1)

99.145.000
(Đóng lần 1)

245.822.000

(Đóng lần 2)

117.505.000
(Đóng lần 2, 3, 4)

10.812.000
Học phần ôn thi

Học phí Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm  Đóng 4 lần / năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

313.052.000

156.526.000

78.263.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

321.864.000

160.932.000

80.466.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

353.759.000

164.503.000

(Đóng lần 1)

75.281.000

(Đóng lần 1)

189.256.000

(Đóng lần 2)

89.222.000

(Đóng lần 2, 3, 4)

10.812.000 (Học phần ôn thi)

Học phí - Chương trình tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge
Cấp lớp Phí nhập học Phí đăng ký Đóng 1 lần / năm Đóng 2 lần / năm  Đóng 4 lần / năm

Lớp 10

 12.000.000

 3.000.000

401.400.000

200.700.000

100.350.000

Lớp 11

 12.000.000

 3.000.000

482.284.000

241.142.000

120.571.000

Lớp 12

 12.000.000

 3.000.000

507.632.000

238.312.000

(Đóng lần 1)

109.058.000

(Đóng lần 1)

269.320.000

(Đóng lần 2)

129.254.000

(Đóng lần 2, 3, 4)

10.812.000 (Học phần ôn thi)

 

Chi phí ăn uống

Từ Lớp 10 đến Lớp 11

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1 

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá theo tuần

33.855.000

7.030.000

9.990.000

8.140.000

8.695.000

925.000

 

Lớp 12

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1 

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá theo tuần

34.780.000

7.955.000

9.990.000

8.140.000

8.695.000

925.000

Chi phí sách giáo khoa, học cụ và các chi phí khác

Cấp lớp

Sách giáo khoa,

học cụ và chi phí khác

Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế Tập cỡ lớn

Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Phổ thông Cambridge

Chương trình Giáo dục Quốc gia & Chương trình Tiếng Anh Cambridge

Chương trình tích hợp Quốc tế toàn phần Cambridge

Lớp 10

8.000.000

19.692.000

 

22.974.000

13.000

Lớp 11

8.000.000

23.054.000

5.225.000

23.054.000

13.000

Lớp 12

8.000.000

23.853.000

5.225.000

29.357.000

13.000

Chi phí đồng phục

Áo thun Quần/Váy Áo thể dục Quần thể dục Đồ bơi nam Đồ bơi nữ Balo Nón Áo khoác
276.000 276.000 196.000 187.000 156.000 275.000 230.000 47.000 330.000

Lịch đóng học phí từ Lớp 10 tới Lớp 11: 

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần

I

23/08/2021 - 17/10/2021

23/08/2021 - 19/09/2021

20/09/2021 - 17/10/2021

II

18/10/2021 - 31/12/2021

18/10/2021 - 21/11/2021

22/11/2021 - 31/12/2021

III

01/01/2022 - 20/03/2022

01/01/2022 - 06/02/2022

07/02/2022 - 20/03/2022

IV

21/03/2022 - 27/05/2022

21/03/2022 - 24/04/2022

25/04/2022 - 27/05/2022

Lịch đóng học phí đối với khối lớp 12:

Học phần Thời gian học Thời gian tính phí trọn học phần Thời gian tính phí lẻ học phần

I

16/08/2021 - 17/10/2021

16/08/2021 - 12/09/2021

13/09/2021 - 17/10/2021

II

18/10/2021 - 31/12/2021

18/10/2021 - 21/11/2021

22/11/2021 - 31/12/2021

III

01/01/2022 - 20/03/2022

01/01/2022 - 06/02/2022

07/02/2022 - 20/03/2022

IV

21/03/2022 - 27/05/2022

21/03/2022 - 24/04/2022

25/04/2022 - 27/05/2022

Học phần ôn thi Tốt nghiệp THPT

Dự kiến từ 30/05/2022 – 24/06/2022 và phụ thuộc vào lịch thi thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

Dự kiến từ 30/05/2022 – 24/06/2022 và phụ thuộc vào lịch thi thực tế của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 

Phí xe đưa rước

Từ Lớp 10 đến Lớp 11

Loại

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

15.289.000

3.219.000

4.426.000

3.621.000

4.023.000

402.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

24.851.000

5.232.000

7.193.000

5.886.000

6.540.000

654.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

32.494.000

6.841.000

9.406.000

7.696.000

8.551.000

855.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

39.184.000

8.249.000

11.343.000

9.280.000

10.312.000

1.031.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

43.966.000

9.256.000

12.727.000

10.413.000

11.570.000

1.157.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

48.746.000

10.262.000

14.111.000

11.545.000

12.828.000

1.283.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

52.564.000

11.066.000

15.216.000

12.449.000

13.833.000

1.383.000

Lớp 12

Loại

Đóng 1 lần/năm

Đóng lần 1

Đóng lần 2

Đóng lần 3

Đóng lần 4

Đơn giá theo tuần

Tuyến 1 (0->2km)

15.691.000

3.621.000

4.426.000

3.621.000

4.023.000

402.000

Tuyến 2 (2.1-> 4km)

25.505.000

5.886.000

7.193.000

5.886.000

6.540.000

654.000

Tuyến 3 (4.1-> 6km)

33.349.000

7.696.000

9.406.000

7.696.000

8.551.000

855.000

Tuyến 4 (6.1-> 8km)

40.215.000

9.280.000

11.343.000

9.280.000

10.312.000

1.031.000

Tuyến 5 (8.1-> 10km)

45.123.000

10.413.000

12.727.000

10.413.000

11.570.000

1.157.000

Tuyến 6 (10.1-> 12km)

50.029.000

11.545.000

14.111.000

11.545.000

12.828.000

1.283.000

Tuyến 7 (12.1-> 14km)

53.947.000

12.449.000

15.216.000

12.449.000

13.833.000

1.383.000

Chia sẻ