Thành tích học sinh

Lớp 3.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 4.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 3.3, cơ sở Garden Hills

Huy chương Vàng cuộc thi Toá...

Lớp 3.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 5.4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 7G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 7G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 6G4, cơ sở Garden Hills

Huy chương Bạc cuộc thi Toán Quốc....

Lớp 6G3, cơ sở Garden Hills

Huy chương Đồng cuộc thi Toán Quốc...

Lớp 9.S2, cơ sở Sunrise

Huy chương Vàng cuộc thi 2017 Asia - P...

Lớp 4.5, cơ sở Sunrise

Giải 5 cuộc thi vẽ Global Art Quốc tế (Tổ chức...

Lớp 9B4A, cơ sở Ba Tháng Hai

Đạt thành tích cao....

Lớp 12B5, cơ sở Ba Tháng Hai

SAT 1460/1600 (top 2% HS đạt điểm...

Lớp 2.2, cơ sở Ba Tháng Hai

Huy chương Đồng Kì thi Olym...

Lớp 2.2, cơ sở Ba Tháng Hai

Huy chương Đồng Kì thi Olym...

Lớp 5.1, cơ sở Phan Xích Long

Huy chương Bạc cuộc thi Olympic....

Lớp 3.1, cơ sở Phan Xích Long

Huy chương Bạc cuộc thi Olympic....

Lớp 7.T2, cơ sở Trần Cao Vân

Huy chương Vàng cuộc thi To...