Học sinh Lớp 6.1 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.10 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.4 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.2 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.3 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.8 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.2 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Giải Nhất Đội Bóng đá Nữ Hội khỏe P...
Học sinh Lớp 7.9 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.2 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.10 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.7 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.7 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù...
Học sinh Lớp 6.5 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.1– BTH Campus Giải Nhất môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng