Thành tích học sinh

Học sinh lớp 5.2 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.3 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.4 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.5 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.6 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.6 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.6 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.7 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 5.8 - BTH Campus Giải Nhì Hội khỏe Phù Đổng Q10 - Môn bóng rổ, đồng đội nư...
Học sinh lớp 1.9 – BTH Campus Giải Khuyến khích Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị...
Học sinh lớp 5.7 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 3.6 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 3.8 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 3.8 - BTH Campus Giải Khuyến khích Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị...
Học sinh lớp 4.3 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 3.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị C...
Học sinh lớp 3.2 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị C...
Học sinh lớp 2.3 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị C...
Học sinh lớp 4.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”
Học sinh lớp 3.2 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị C...