Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’S  GOT TALENT
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.4 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.4 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.9 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.2– BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.2 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.1 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.1 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.7 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.3 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.9 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.4 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.5 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.1 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.4 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.8 – BTH Campus Giải Nhì Đội bóng rổ Nữ Hội khỏe Phù Đổng