Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 8.8 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 8.2 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Giải Nhất Đội Bóng đá Nữ Hội khỏe P...
Học sinh Lớp 7.9 – BTH Campus Giải Nhất Đồng đội môn Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.2 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.10 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.8 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.7 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.7 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù...
Học sinh Lớp 6.5 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng rổ Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 7.1– BTH Campus Giải Nhất môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp Lớp 8.3 – BTH Campus Giải Nhất môn Cầu lông Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng
Học sinh Lớp 6.6 – BTH Campus Giải Nhất Đội bóng đá Nam Hội khỏe Phù Đổng