TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS


Phụ huynh vui lòng click vào loại thiết bị để tải tài liệu hướng dẫn học trực tuyến với 

Microsoft Teams: Android  -  IOS  -  Máy Tính PC