Học phí Khoá hè VAS 2019

Xem thêm

Chương trình Trại Hè VAS

Cấp lớp Học phí trọn khóa (6 tuần) Học phí 5 tuần Học phí 1 tuần dã ngoại (chọn 1 trong 3 địa điểm bên dưới) Học phí tuần
Thái Lan Nhật Bản Vũng Tàu
Nhà trẻ 21.838.000         4.004.000
Lớp Mầm 21.838.000         4.004.000
Lớp Chồi 21.838.000         4.004.000
Lớp Lá 22.230.000         4.076.000
Lớp 1 32.577.000         5.972.000
Lớp 2 32.577.000         5.972.000
Lớp 3 32.577.000         5.972.000
Lớp 4 32.577.000         5.972.000
Lớp 5   26.720.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 5.878.000
Lớp 6   29.140.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 6.411.000
Lớp 7   30.506.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 6.711.000
Lớp 8   29.349.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 6.457.000
Lớp 9   29.349.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 6.457.000
Lớp 10   30.952.000 22.364.000 69.626.000 8.999.000 6.809.000

Chương trình Tiếng Anh Tăng Cường

Cấp lớp Học phí trọn khóa Học phí tuần
Nhà trẻ 21.838.000 4.004.000
Lớp Mầm 21.838.000 4.004.000
Lớp Chồi 21.838.000 4.004.000
Lớp Lá 22.230.000 4.076.000
Lớp 1 32.577.000 5.972.000
Lớp 2 32.577.000 5.972.000
Lớp 3 32.577.000 5.972.000
Lớp 4 32.577.000 5.972.000
Lớp 5 34.203.000 6.271.000
Lớp 6 37.158.000 6.812.000
Lớp 7 38.797.000 7.113.000
Lớp 8 38.797.000 7.113.000
Lớp 9 38.797.000 7.113.000
Lớp 10 40.721.000 7.466.000

Thời gian khóa hè: từ ngày 10/06/2019 đến ngày 19/07/2019.

Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên.

Tuần dã ngoại nước ngoài (Thái Lan, Nhật Bản) chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học sinh đăng ký tối thiểu.

Chính sách ưu đãi đối với học sinh tham gia chương trình hè 2019 tại VAS:

  • Giảm 10% học phí đóng một lần cho trọn khóa hè trước ngày 20/04/2019.
  • Giảm 05% học phí đóng một lần cho trọn khóa hè trước ngày 20/05/2019.

Lưu ý: 

  • Học phí trọn khoá hè là học phí cho toàn bộ 6 tuần đối với Chương trình Trại Hè VAS hoặc Chương trình Tiếng Anh Tăng cường.
  • Chính sách ưu đãi nêu trên không được áp dụng cho học phí 1 tuần dã ngoại của Chương trình Trại Hè VAS.

Phí ăn uống

Bậc học Đơn giá trọn khóa (6 tuần) Đơn giá 5 tuần Đơn giá tuần
MẦM NON 4.200.000 3.500.000 700.000
TIỂU HỌC 4.200.000 3.500.000 700.000
TRUNG HỌC 5.130.000 4.275.000 855.000

Phí đưa rước

Loại Tuyến 1 (0->2km) Tuyến 2 (2.1->4km) Tuyến 3 (4.1->6km) Tuyến 4 (6.1->8km) Tuyến 5 (8.1->10km) Tuyến 6 (10.1->12km) Tuyến 7 (12.1->14km)
Đơn giá trọn khóa (6 tuần) 2.346.000 3.810.000 4.980.000 6.006.000 6.738.000 7.470.000 8.058.000
Đơn giá 5 tuần 1.955.000 3.175.000 4.150.000 5.005.000 5.615.000 6.225.000 6.715.000
Đơn giá tuần 391.000 635.000 830.000 1.001.000 1.123.000 1.245.000 1.343.000

Đăng ký tham quan