Thiết kế, tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1

Đề tài “Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1”, giáo viên Nguyễn Thị Ái Nhi, cơ sở Sunrise.

Quay lại Ngày: 11/10/2016

Việc nghiên cứu đề tài: “Thiết kế và tổ chức trò chơi trong môn Học vần lớp 1” có giá trị rất lớn trong thực tiễn. Giúp giáo viên có thể tìm hiểu sâu hơn về phương pháp trò chơi học tập, các nguyên tắc, quy trình tổ chức từ đó nâng cao chất lượng dạy – học môn Học vần lớp 1 và khắc phục những khó khăn khi tổ chức cho chơi trong môn học này. Mô hình có thể nhân rộng đến các giáo viên trong và ngoài hệ thống VAS và phụ huynh có thể tổ chức một số trò chơi cho các con tại nhà để ôn luyện bài cũ.