main logo
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Tư vấn hướng nghiệp

Tư vấn
hướng nghiệp

Chương trình dành cho học sinh lớp 8-12, giúp học sinh khám phá bản thân, tìm hiểu về nghề nghiệp, từ đó có những bước chuẩn bị, kế hoạch học tập phù hợp để chọn đúng trường và đúng ngành, nghề tại các bậc học cao hơn.

Tư vấn<br> <span style="color:#B51F1F">hướng nghiệp</span>

Quy trình tư vấn

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp tại VAS được cá nhân hóa cho mỗi học sinh thông qua các hoạt động mang tính định kỳ và liên tục.

Học sinh VAS nói gì về chương trình

image
thumbnail video