Biểu phí Chương trình Hè VAS 2022

Xem thêm

 Học phí khóa hè

Bậc học

Cấp lớp

Chương trình Trại Hè VAS

Chương trình Tiếng Anh Tăng cường

Học phí trọn khoá (6 tuần)

Học phí tuần

Học phí trọn khoá (6 tuần)

Học phí tuần

 

 

 

MẦM NON

Nhà trẻ

25.708.000

4.713.000

   

Lớp Mầm

25.708.000

4.713.000

   

Lớp Chồi

25.708.000

4.713.000

   

Lớp Lá

26.169.000

4.798.000

   

 

 

 

 

TIỂU HỌC

Lớp 1

38.349.000

7.031.000

38.349.000

7.031.000

Lớp 2

38.349.000

7.031.000

38.349.000

7.031.000

Lớp 3

38.349.000

7.031.000

38.349.000

7.031.000

Lớp 4

38.349.000

7.031.000

38.349.000

7.031.000

Lớp 5

40.646.000

7.452.000

42.382.000

7.770.000

 

 

 

 

TRUNG HỌC

Lớp 6

42.514.000

7.794.000

44.927.000

8.237.000

Lớp 7

42.798.000

7.846.000

46.735.000

8.568.000

Lớp 8

44.541.000

8.166.000

47.754.000

8.755.000

Lớp 9

44.541.000

8.166.000

47.754.000

8.755.000

Lớp 10

45.930.000

8.421.000

49.875.000

9.144.000

 

 Tiền ăn

Bậc học

Đơn giá trọn khóa (6 tuần)

Đơn giá tuần

MẦM NON

Nhà trẻ -> Lớp Lá

4.542.000

757.000

TIỂU HỌC

Lớp 1 -> Lớp 5

4.542.000

757.000

TRUNG HỌC

Lớp 6 -> Lớp 10

5.550.000

925.000

 

 Phí xe đưa rước

Loại

Tuyến 1

(0->2km)

Tuyến 2

(2.1->4km)

Tuyến 3

(4.1->6km)

Tuyến 4

(6.1->8km)

Tuyến 5

(8.1->10km)

Tuyến 6

(10.1->12km)

Tuyến 7

(12.1->14km)

Đơn giá trọn khóa (6 tuần)

2.412.000

3.924.000

5.130.000

6.186.000

6.942.000

7.698.000

8.298.000

Đơn giá tuần

402.000

654.000

855.000

1.031.000

1.157.000

1.283.000

1.383.000