main logo
icon
Messenger logo
phone calling icon
  • Home
  • Chương trình tiểu học

Tiểu học

Từ bậc Tiểu học (Lớp 1-5), học sinh tham gia Kiểm tra đầu vào để theo học một trong các lộ trình học tập. Học sinh có thể chuyển đổi linh hoạt giữa các lộ trình.

Tiểu học

Chương trình học

Lộ trình CAPIChương trình Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI) kết hợp với một số môn Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)
Lộ trình CAPChương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge (CAP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)
Lộ trình CEPChương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Chương trình Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI) kết hợp với một số môn Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET)

Giáo dục Phổ thông Toàn phần Cambridge (CAPI) 

Phần lớn nội dung học tập được tích hợp trong nội dung các môn học tương ứng của Chương trình Cambridge và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bao gồm các môn:

  • Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Tìm hiểu thế giới Số, Công dân toàn cầu, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất
  • Ngoại ngữ (lớp 3-5): Tiếng Hoa / Tiếng Nhật / Tiếng Pháp (tùy từng cơ sở học sinh theo học)

→ Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy Chứng chỉ Cambridge International Primary Checkpoint của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE), có giá trị ngang bằng với chứng chỉ cùng loại của CAIE trên toàn thế giới.

 

Tiểu học Quốc gia (MOET)

Học sinh chỉ học các môn học và các chủ đề bổ sung sau đây trong Chương trình MOET: Tiếng Việt, Đạo đức, Lịch sử và Địa lí (Lớp 4-5), Hoạt động trải nghiệm, Các chủ đề bổ sung Toán - Khoa học - Tự nhiên và xã hội

Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge (CAP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Giáo dục Phổ thông Cambridge (CAP) 

Chương trình được áp dụng giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, bao gồm 4 bộ môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Chương trình tập trung thiết lập các kỹ năng ngôn ngữ, khoa học và tính toán tương đương với học sinh ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.

→ Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge International Primary Checkpoint của Cơ quan Đánh giá Giáo dục Quốc tế thuộc Đại học Cambridge (CAIE), có giá trị vĩnh viễn và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

 

Tiểu học Quốc gia (MOET)

Chương trình được nhà trường xây dựng theo hướng "tối ưu hóa" nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định, đồng thời tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

 

Chương trình Tiếng Anh Cambridge (CEP) kết hợp với Chương trình Giáo dục Quốc Gia (MOET)

Tiếng Anh Tiểu học Cambridge (CEP)

Gồm 2 bộ môn: Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) của Cambridge, Công nghệ thông tin (theo chuẩn Cambridge)

→ Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge YLE (Young Learners English), tương đương với cấp độ A2 của Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR) được công nhận rộng rãi trên thế giới.

 

Tiểu học Quốc gia (MOET)

Chương trình được xây dựng theo hướng "tối ưu hóa" nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng cấp lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam quy định, đồng thời tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả phù hợp với thể chất, lứa tuổi.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ GD&ĐT công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Một ngày của học sinh Tiểu học

Chăm sóc học sinh

Thông tin tuyển sinh