Life Skills For Your Child

How to respond to abusive situations
19-12-2014

Life skills education is one of the essential values taught at Vietnam Australia International School (VAS) to help students adapt to the changes of both natural and social environment or to train them for the sense of vigilance and self-protection.

How to respond to abusive situations
Teach your children when being home alone
19-12-2014

Life skills education is one of the essential values taught at Vietnam Australia International School (VAS) to help students adapt to the changes of both natural and social environment or to train them for the sense of vigilance and self-protection. Below are some of the common dangerous situations and useful reaction techniques, such as how to say “no” to temptation, how to manage themselves when getting lost or being kidnapped or abused. They are really useful and practical skills that parents can apply to guide their child(ren) with VAS’s support and cooperation.

Teach your children when being home alone
How to prevent and react when being kidnapped
30-10-2014

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một trong những giá trị thiết yếu tại Hệ thống Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc nhằm giúp học sinh thích nghi với những thay đổi của môi trường tự nhiên hay xã hội để rèn luyện ý thức cảnh giác, bảo vệ bản thân. VAS xin giới thiệu một số tình huống nguy hiểm trẻ thường gặp phải và các kỹ năng ứng phó như nói “không” với cám dỗ, biết quyết tình huống khi đi lạc, bị bắt cóc, lạm dụng… mà phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ có thể thực hành trong cuộc sống. Hãy cùng VAS, trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết nhất, các bạn nhé!

How to prevent and react when being kidnapped
Teach your children how to avoid getting lost
30-10-2014

Because of their hyperactive and curious nature, it is easy for children to get lost when traveling with their parents or relatives to crowded places such as markets, supermarkets, parks, entertainment centers... Parents can guide them. children some skills to avoid and cope when lost.

Teach your children how to avoid getting lost