HỌC BỔNG CHO HỌC SINH HIỆN TẠI CỦA VAS

Ngoài những hoạt động khuyến khích các em thể hiện tốt nhất khả năng của bản thân, sự tuyên dương, khen thưởng đối với thành tích của các em sẽ là nguồn động lực cho các em cố gắng và quan trọng hơn là tạo niềm vui cho các em phấn đấu trong quá trình học tập tại VAS. Chính vì vậy, VAS triển khai Chương trình Học bổng dành cho học sinh hiện hữu tại VAS với cơ cấu như sau:

 • 11 học bổng dành cho các em học sinh xuất sắc nhất của từng khối lớp.
 • 03 học bổng đặc biệt dành cho học sinh xuất sắc nhất của cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông

Học bổng được cấp theo từng năm học dựa vào thành tích của học sinh vào cuối mỗi năm học và kết quả thi lấy học bổng. Học bổng được cấp cho các em sẽ được áp dụng vào năm học kế tiếp.

Quy định

ĐỐI TƯỢNG

Học bổng dành cho học sinh từ Khối 1 đến Khối 11 tại các cơ sở trong Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc.

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Học sinh xuất sắc nhất mỗi khối: 11 học bổng

 • 05 Học sinh Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): Học bổng 40 triệu đồng/học sinh/khối
 • 06 Học sinh Trung học Cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 11): Học bổng 60 triệu đồng/học sinh/khối

Học sinh xuất sắc nhất mỗi cấp: 3 học bổng

 • 01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Tiểu học (lớp 5): Học bổng 100 triệu đồng
 • 01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Trung học Cơ sở (lớp 8): Học bổng 130 triệu đồng
 • 01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Trung học Phổ thông (lớp 11): Học bổng 150 triệu đồng

ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT VÀ NHẬN HỌC BỔNG

Học sinh xuất sắc nhất khối:

 • Các học sinh xuất sắc mỗi khối lớp được xét chọn dựa trên thành tích học tập cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế do Hội đồng Chuyên môn chọn (HĐCM).
 • Các học sinh xuất sắc sẽ tham dự buổi phỏng vấn với Hội đồng Xét tuyển để chọn 01 học sinh xuất sắc nhất nhận học bổng.

Học sinh xuất sắc nhất cấp:

Các học sinh ứng tuyển học bổng phải là học sinh giỏi cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế do Hội đồng Chuyên môn chọn (HĐCM), hạnh kiểm tốt, và tích cực tham gia các hoạt động tại cơ sởở các năm học trước trong cấp học đó.

 • Các học sinh xuất sắc cuối mỗi cấp (lớp 5, lớp 8 và lớp 11) được xét chọn dựa trên thành tích học tập cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế do HĐCM chọn
 • Các học sinh xuất sắc cuối mỗi cấp này sẽ tham dự buổi phỏng vấn với Hội đồng Xét tuyển để chọn 01 học sinh xuất sắc nhất của cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông nhận học bổng.

THỜI GIAN

Học bổng được xét duyệt căn cứ vào thành tích của học sinh VAS vào cuối năm học 2020-2021. Học bổng được cấp cho học sinh vào đầu năm học tiếp theo.

FAQ

Học sinh ngoài trường VAS thì có tham dự đăng ký Học bổng được không?

Học bổng này chỉ dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đang học tập tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Cơ sở để xét cấp học bổng?

Học bổng được cấp cho năm học 2021 - 2022, được xét duyệt căn cứ vào thành tích của học sinh VAS vào cuối năm học 2020 - 2021.

Có cần phải đăng ký học bổng này không?

Các em không cần đăng ký học bổng. Khi có kết quả năm học 2020 - 2021, Cơ sở học sinh đang theo học sẽ đề cử những học sinh có thành tích học tập cao nhất cho Hội đồng Chuyên môn của VAS. Hội đồng sẽ xét duyệt các học sinh giữa các cơ sở trên toàn hệ thống.

Cơ cấu và giá trị học bổng như thế nào?

Cơ cấu và giá trị học bổng cho học sinh VAS như sau:

1. Học sinh xuất sắc nhất mỗi khối: 11 học bổng

 • 05 Học sinh Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5): Học bổng 40 triệu đồng/học sinh/khối
 • 06 Học sinh Trung học Cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 11): Học bổng 60 triệu đồng/học sinh/khối

2. Học sinh xuất sắc nhất mỗi cấp: 3 học bổng

01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Tiểu học (lớp 5): Học bổng 100 triệu đồng

01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Trung học Cơ sở (lớp 8): Học bổng 130 triệu đồng

01 Học sinh xuất sắc nhất cấp Trung học Phổ thông (lớp 11): Học bổng 150 triệu đồng

Thời gian và hiệu lực của học bổng?

Học bổng chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm và áp dụng cho năm học được cấp. Cụ thể, nếu học sinh được cấp học bổng cho năm học 2021 - 2022 thì học bổng chỉ có hiệu lực trong năm học này, không chuyển sang năm học khác. Trong trường hợp học sinh nghỉ học hoặc chuyển trường thì xem như học bổng bị hủy mất hiệu lực.

Học sinh xuất sắc nhất khối được xét chọn như thế nào?

Top 5 học sinh mỗi khối lớp được xét chọn dựa trên thành tích học tập cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế do Hội đồng Chuyên môn chọn (HĐCM). Trong trường hợp có nhiều hơn 5 học sinh đạt thành tích học tập tương đương nhau, HĐCM sẽ xét chọn dựa vào các thành tích phong trào khác.

Top 5 học sinh này sẽ tham dự buổi phỏng vấn với Hội đồng Xét tuyển để chọn 01 học sinh xuất sắc nhất nhận học bổng.

Học sinh xuất sắc nhất cấp được xét chọn như thế nào?

Các học sinh ứng tuyển học bổng phải là học sinh giỏi cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế ở các năm học trước trong cấp học đó.

Top 5 học sinh cuối mỗi cấp (lớp 5, lớp 8 và lớp 11) được xét chọn dựa trên thành tích học tập cả chương trình MOET và chương trình Quốc tế do HĐCM chọn. Trong trường hợp có nhiều hơn 5 học sinh đạt thành tích học tập tương đương nhau, HĐCM sẽ xét chọn dựa vào các thành tích phong trào khác.

Top 5 học sinh cuối mỗi cấp này sẽ tham dự buổi phỏng vấn với Hội đồng Xét tuyển để chọn 01 học sinh xuất sắc nhất của cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông nhận học bổng.

Sau khi có kết quả Học bổng, học sinh có phải làm thủ tục gì không và hình thức nhận Học bổng như thế nào?

Học bổng Học sinh cần liên hệ với Phòng Giáo vụ tại cơ sở đang theo học để khấu trừ học phí vào năm học mới theo từng kỳ đóng học phí phụ huynh đã chọn. Học bổng không quy đổi thành tiền mặt.