Thành tích học sinh

Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’S GOT TALENT

Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’S GOT TALENT

Học sinh Lớp 4.3 – Trần Cao Vân Campus Giải Nhất Cuộc thi Cuộc thi vẽ 7 Giá trị cốt lõi

Học sinh Lớp 11.2 – BTH Campus Giải Ba Cuộc thi Học sinh Nghiên cứu khoa học

Học sinh Lớp 11.1 – BTH Campus Giải Ba Cuộc thi Học sinh Nghiên cứu khoa học

Học sinh lớp 4.3 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.8 - BTH Campus Giải Khuyến khích Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.8 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.6 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 5.7 - BTH Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 1.9 – BTH Campus Giải Khuyến khích Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 4.2 – PXL Campus Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”