Thành tích học sinh

Học sinh lớp 2.3 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 2.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.2 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 4.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 2.3 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.2 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 3.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”

Học sinh lớp 4.1 – PXL Campus Giải 3 và Giải Tranh lịch Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi"

Học sinh lớp 5.1 – PXL Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi Vẽ 2015 “7 Giá trị Cốt lõi”