Thành tích học sinh

Lớp 3.SL2 – Cơ sở Sala Học bổng Nhất khối 3 của VAS năm học 2018- 2019

Class 6.1, Tran Cao Van Campus Best Student Of Grade 5

Class 10S2, Sunrise Campus Best Student Of Grade 9

Class 6B4, Ba Thang Hai Campus Best Student Of Primary Level

Học sinh Lớp 6.1 – Sunrise Campus Học sinh tiêu biểu khối 6

Học sinh Lớp 7.1 – Sunrise Campus Học sinh tiêu biểu khối 7

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm E trong kỳ thi IGCSE

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong kỳ thi IGCSE

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm D trong kỳ thi IGCSE

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent

Học sinh Lớp 10.1 – Sunrise Campus Giải Khuyến khích Cuộc thi VAS’s Got Talent Đạt điểm C trong kỳ thi IGCSE

Học sinh Lớp 8.2 – Sunrise Campus Giải Ba Cuộc thi VAS’s Got Talent Đồng tác giả VAS Book